רון סולן – משרד עורכי דין

נפגעתם מפרסום לשון הרע או הוצאת דיבה?

רוצים לדעת אם מגיע לכם פיצוי? לקבלת ייעוץ ראשוני מעורך דין מלאו את הטופס עכשיו!
נפגעתם מלשון הרע או שיימינג ברשת ?
הוגשה נגדכם תביעה?
5 דברים שאתם חייבים לדעת

לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול:
1. להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם.
2.לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;
3. לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו;

המבחן לסיווג אמירה כלשון הרע, הוא מבחן “האדם הסביר“, כלומר האם קיימת אפשרות לפיו אדם מן היישוב יבין את תוכן הפרסום כמשפיל, מבזה, פוגעני, מכפיש וכו’ ולא מכוונת המפרסם לפרסם לשון הרע, או אופן הבנת הפרסום על ידי הנפגע כלשון הרע.

הוצאת דיבה היא פרסום דבר שקרי על אדם אחר.
פרסום יכול להיחשב כלשון הרע גם אם יש בו אמת, וזאת להבדיל מהוצאת דיבה, אשר היא במהותה פרסום שקרי.
במילים אחרות ניתן לומר שהוצאת דיבה, היא פרסום חמור יותר של לשון הרע, מאחר והפרסום הוא לא רק פוגעני משפיל או מבזה, אלא הוא גם חסר כל יסוד של אמת.

פרסום לשון הרע יכול להיות בעל פה או בכתב או בדפוס, לרבות ציור, דמות, תנועה, צליל וכל אמצעי אחר.

פרסום לשון הרע יכול להיעשות גם דרך האינטרנט, קרי ברשתות החברתיות, פייסבוק, וואטסאפ, אינסטגרם ועוד. בית המשפט העליון, קבע לאחרונה כי שיתוף פוסט בפייסבוק יכול להוות לכשעצמו פרסום לשון הרע.

כאשר מדובר בפרסום לשון הרע בעל פה די בכך שהדברים שנאמרו היו  מיודעים לאדם אחר מלבד הנפגע, והם אכן הגיעו לאותו אדם.

כאשר מדובר בלשון הרע בכתב, די בכך שתוכן הדברים היו מיועדים לאדם (שאינו הנפגע) והגיעו לאותו אדם או היו עשויים להגיע לאותו אדם. לדוגמא: באמצעות דוא”ל, פרסום כתבה בעיתון, פייסבוק, וכן הלאה.

יש פרסומים שלמרות שיש בהם לשון הרע, הם מותרים.

סע’ 13 לחוק איסור לשון הרע, קובע הגנה מוחלטת על פרסומים מטעם מוסדות רשמיים של המדינה, ההגנה הזאת אינה רלוונטיות לאדם מן היישוב.

הגנת “אמת הפרסום” או “אמת דיברתי”

על מנת שמפרסם יוכל ליהנות מהגנת אמת בפרסום, על הפרסום לעמוד בשני תנאים מצטברים:

התנאי הראשון הוא שהדבר שפורסם היה אמת, הכוונה לאמת עובדתית, כזו שניתן להוכיח בבית המשפט.

התנאי השני הוא שבדבר שפורסם היה “עניין ציבורי” כי מדובר בעניין שידיעתו ברבים רלוונטית להגשמת מטרה ציבורית או שיש לציבור תועלת בידיעה לגביו – אם לצורך גיבוש דעתו בעניינים ציבוריים ואם לשם שיפור אורחות חייו.

הגנת “תום הלב”

אם פרסום לשון הרע נעשה בתום לב, יכולה לעמוד למפרסם הגנה טובה. על מנת שמפרסם יוכל ליהנות מהגנת תום הלב, על המפרסם לעמוד בשני תנאים מצטברים:

התנאי הראשון, כי המפרסם פעל בתום לב. 

תום לב הוא מושג משפטי עמום, אשר משמעותו כי אדם פועל במצב מוסרי, ישר והגון. ניתן לומר כי  אדם הפועל בתום לב מניח כי אין בפעולות שהוא מבצע משום פגיעה באדם אחר או גוף אחר.

התנאי השני, הוא כי הפרסום נעשה באחת הנסיבות המנויות בסעיפי המשנה של סע’ 15 לחוק איסור לשון הרע.

 1. המפרסם לא ידע ולא היה חייב לדעת על קיום הנפגע, או על הנסיבות שמהן משתמעת לשון הרע או התייחסותה לנפגע;
 2. היחסים שבין המפרסם לבין האדם שאליו הופנה הפרסום הטילו על המפרסם חובה חוקית, מוסרית או חברתית לעשות את הפרסום;
 3. הפרסום נעשה לשם הגנה על ענין אישי כשר של המפרסם או של האדם שאליו הופנה הפרסום או של מי שאותו אדם (אשר הופנה אליו הפרסום) מעונין בו ענין אישי כשר;
 4. הפרסום היה הבעת דעה על התנהגות הנפגע בתפקיד שיפוטי, רשמי או ציבורי, בשירות ציבורי או בקשר לעניין ציבורי, או על אפיו, עברו, מעשיו או דעותיו של הנפגע במידה שהם נתגלו באותה התנהגות;
 5. הפרסום היה הבעת דעה על התנהגות הנפגע – כבעל דין, כבא כוחו של בעל-דין או כעד בישיבה פומבית של דיון ובלבד שהפרסום לא נאסר לפי סעיף 21, או כאדם שענינו משמש נושא לחקירה, כבא כוחו של אדם כזה או כעד בישיבה פומבית של ועדת חקירה כאמור בסעיף 13 או על אפיו, עברו, מעשיו או דעותיו של הנפגע במידה שהם נתגלו באותה התנהגות;
 6. הפרסום היה בקורת על יצירה ספרותית, מדעית, אמנותית או אחרת שהנפגע פרסם או הציג ברבים, או על פעולה שעשה בפומבי, ובמידה שהדבר כרוך בביקורת כזאת – הבעת דעה על אפיו, עברו, מעשיו או דעותיו של הנפגע במידה שהם נתגלו באותה יצירה או פעולה;
 7. הפרסום היה הבעת דעה על התנהגותו או אפיו של הנפגע בעניין שבו המפרסם ממונה על הנפגע, מכוח דין או חוזה, והפרסום היה מוצדק על ידי היותו ממונה כאמור;
 8. הפרסום היה בהגשת תלונה על הנפגע בעניין שבו האדם שאליו הוגשה התלונה ממונה על הנפגע, מכוח דין או חוזה, או תלונה שהוגשה לרשות המוסמכת לקבל תלונות על הנפגע או לחקור בעניין המשמש נושא התלונה; ואולם אין בהוראה זו כדי להקנות הגנה על פרסום אחר של התלונה, של דבר הגשתה או של תכנה.
 9. הפרסום היה דין וחשבון נכון והוגן על אסיפה פומבית או על אסיפה או ישיבה של תאגיד שלציבור היתה גישה אליה, והיה בפרסומו עניין ציבורי;
 10. הפרסום לא נעשה אלא כדי לגנות או להכחיש לשון הרע שפורסמה קודם לכן;
 11. הפרסום לא היה אלא מסירת ידיעה לעורך אמצעי תקשורת או לנציגו כדי שיבחן שאלת פרסומה באמצעי התקשורת;

פיצוי ללא הוכחת נזק

מאחר ויש קושי להוכיח נזק ממוני שנגרם כתוצאה מפרסום לשון הרע, החוק מסמיך את בית המשפט לפסוק, לנפגע מפרסום לשון הרע, פיצוי כספי בסך של עד 50,000 ₪ (בגין כל פרסום) ללא הוכחת נזק

סכום הפיצוי צמוד למדד המחירים לצרכן ועומד כיום ע”ס 70,000 ש”ח .

לבית המשפט נתונה הסמכות לפסוק פיצוי כפול, כאשר מוכח כי הלשון הרע פורסמה במטרה לפגוע.

כיצד מגבש בית המשפט את גובה הפיצוי הראוי לדעתו, במקרה שבו לא הוכח נזק? מדובר בעניין הנתון להערכה שיפוטית, הבנוי על אמות מידה כלליות, ועל נסיבותיו הקונקרטיות של המקרה הפרטי, כלומר כל מקרה לגופו.

פיצוי בגין נזק מוכח

ישנה אפשרות לנסות ולהוכיח באמצעות ראיות את הנזקים שנגרמו כתוצאה מפרסום לשון הרע, במקרה כזה בית המשפט, אינו כבול לתקרת פיצוי והוא יכול לפסוק פיצוי בהתאם לנזק שהתובע הצליח להוכיח. 

רק עורך דין המתמחה בדיני לשון הרע יכול לתת לכם חוות דעת האם במקרה שלכם כדאי לנקוט בהליך משפטי והאם יש לכם סיכוי טוב לקבל פיצוי כספי.

או לחלופין אם הוגשה נגדכם תביעה, האם כדאי לנהל את ההליך עד סופו בתקווה שהתביעה שהוגשה נגדכם תידחה או שכדאי לסיים את ההליך בפשרה.

אם יתברר כי קיימים סיכויי הצלחה גבוהים, עורך הדין יגיש עבורכם תביעה לבית המשפט בגין עוולת לשון הרע ויתבע פיצויים בהתאם לגובה הנזק ובמקרה שלא ניתן להוכיח את הנזק, ידרוש פיצוי ללא הוכחת נזק.

חשוב להדגיש כי על מנת לצמצם את הסיכונים בדחיית התביעה על ידי בית המשפט, יש לפנות אך ורק לעורך דין המתעסק בענייני לשון הרע ושהינו בעל ידע עשיר וניסיון רב בתביעות מסוג זה.

עורך דין רון סולן

עו”ד רון סולן בוגר תואר ראשון במשפטים (LLB) ותואר שני במנהל עסקים (MBA) בהצטיינות יתרה. את התואר הראשון השלים עו”ד סולן בהיותו בן 18 בלבד ואת התואר השני השלים בגיל 22, במהלך שירותו הצבאי בחיל האוויר.

עו”ד סולן מתמחה בייצוג תובעים ונתבעים בתביעות בגין לשון הרע, הוצאת דיבה ופגיעה בפרטיות. למשרדנו ניסיון רב בניהול תביעות דיבה ולשון הרע בבתי המשפט השונים.

שמכם הטוב הוא הנכס היקר לכם מכל, אם נפגעתם ופורסמו לגביכם דברים מכפישים, מבזים או משפילים אנו ממליצים לכם לפנות למשרדנו לקבלת ייעוץ ראשוני משפטי ומקצועי.

אם הוגשה נגדכם תביעה בגין פרסום לשון הרע, ייתכן ואין בה דבר, משרד עו”ד רון סולן הצליח לייצג בהצלחה נתבעים בלשון הרע כך שהתביעה שהוגשה נגדם נדחתה ובית המשפט חייב את התובעים לשלם לנתבעים פיצוי בגין הוצאות המשפט הראליות שנגרמו להם.

איך זה עובד ?

בחינת סיכויי ההצלחה בתביעה

ניסוח והגשת התביעה לבית המשפט

ליווי מלא בהליך המשפטי עד לסיומו

לקוחות אומרים תודה